BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-23-84/19
Datum,31.05.2019.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 26. sjednici održanoj  30.05.2019.godine donijelo

Z A K LJ U Č A K

– Usvaja se Nacrt Odluke o načinu obračuna usluga zbrinjavanja komunalnog otpada.

– Određuje se rok od 15 dana, do 14.06.2019.godine za dostavljanje pismenih primjedbi i prijedloga na usvojeni Nacrt Odluke.
Prijedlozi i primjedbe će se upućivati u Službu za gospodarstvo i financije i u JP ”Komunalno” Žepče.

– Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i  objaviće se u Službenom glasniku Općine.

Dostavljeno:
1.Općinski načelnik
2.Služba za gospodarstvo i financije                                                PREDSJEDAVAJUĆI OV
3.JP ”Komunalno” Žepče
4.Oglasna ploča općine
5.Službena stranica Općine Žepče                                                     Muhamed Jusufović
6.a/a

Leave a Reply