Javni Pozivi i obavijestiUprava

       BOSNA I HERCEGOVINA

       FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

      ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

      OPĆINA ŽEPČE

      OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:01/1-05-847/19

Datum, 06.09.2019.godine

Temeljem članka 19. Odluke o javnim priznanjima općine Žepče /”Službeni glasnik općine Žepče”,broj:5/10/, Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu javnih priznanja

Općine Žepče za 2019.godinu

Objavljuje se natječaj, povodom 14. listopada/oktobra – Dana općine Žepče u 2019.godini za dodjelu javnih priznanja Općine Žepča: Nagrada Općine Žepče za životno djelo i Godišnja nagrada Općine Žepče.

Nagrada Općine Žepče za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je ostvarila tijekom svoga radnog vijeka iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, tehničke kulture,odgoja, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti, a takva postignuća su od osobitog značaja za razvitak i ugled općine Žepče.

Nagrada Općine Žepče za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi državljaninu Bosne i Hercegovine.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti jedna Nagrada Općine Žepče za životno djelo.

Godišnja nagrada Općine Žepče je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled općine Žepče, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za općinu.

Godišnja nagrada Općine Žepče koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje, odnosno doprinos rezultat njihovog zajedničkog rada, dodjeljuje se svakom pojedincu u grupi ponaosob.

Godišnja nagrada Općine Žepče je javno priznanje koje se dodjeljuje za postignuća iz gore navedenih oblasti koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se Godišnja nagrada Općine Žepče dodjeljuje.

Svake godine se može, u pravilu, dodijeliti jedna, a u iznimnim slučajevima dvije Godišnje nagrade Općine Žepče.

 Način predlaganja

 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daju prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, te prosudbu postignutih rezultata i vrstu javnog priznanja.

Pisanom prijedlogu prilaže se odgovarajuća dokumentacija: objavljen rad, analiza, prikaz, recenzija, kritika i dr.

Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Natječaj ostaje otvoren do 16.09.2019.godine.

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzeti u razmatranje.

                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                           Mato Zovko,dipl.prav.

Leave a Reply