Održana trinaesta sjednica OV Žepče

 

Trinaesta po redu redovna sjednica OV Žepče, kojoj su se odazvala 23 vijećnika, održana je danas u 10 sati. Najavljeni Dnevni red sadržavao je 10 tačaka, no dopunjen je sa još jednom.

 

Na ovoj sjednici vijećnici nisu imali vijećničkih pitanja, te je sjednica otvorena usvajanjem zapisnika sa prošlog zasjedanja ovog tijela.

 

Prva točka Dnevnog reda bio je Izvještaj o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine, koja je usvojena. Program rada vijeća je realizovan u procentu od 97%, a posebno je istaknuto da je u protekloj godini poboljšana komunikacija OV-a sa građanima kroz realizaciju održavanja „Vijećničkog sata sa predsjedavajućim OV-a“, te „Građanskog sata sa vijećnicima“, koji se održava svakog posljednjeg petka u mjesecu. Građani su već prepoznali i prihvatili ovaj način komunikacije, što već daje dobre rezultate.

 

Također i druga točka Dnevnog reda se ticala Programa rada OV-a, ali za 2018. Godinu, te je i ona usvojena.

 

Najviše rasprave izazvala je treća točka Dnevnog reda, Informacija o stanju bezbjednosti na području Policijske uprave Žepče za 2017.godinu. PU Žepče je vijećnicima dostavila informaciju o stanju bezbijednosti, s čime vijećnici nisu bili zadovoljni, posebno kada je u pitanju kriminalitet, krađe, teške krađe i prosjačenje na području općine Žepče, kao i raspored mobilnih radara kojih najviše ima upravo na području naše općine. Na kraju se došlo do zaključka da se informacija prima k znanju, ali da će se uputiti i zaključak u kojem će se izraziti nezadovoljstvo zbog pomenutih radnji i zahtijevati poboljšanje stanja po tim pitanjima.

 

Informacija o radu Biroa rada Žepče za proteklu godinu, našla se na Dnevnom redu kao četvrta točka. Informacija je ocijenjena kao iznimno dobra, te da u odnosu na 2016. Godinu, na birou rada ima oko 300 osoba više uposlenih i da se stopa nezaposlenosti u općini Žepče smanjuje. Date su i sugestije da se sva tijela sa područja općine, a prvenstveno privrednici, uključe u dijalog prije upisa učenika u srednje škole, da bi se na taj način mogla obezbijediti adekvatna radna snaga koja se potražuje na tržištu rada.

 

Peta točka dnevnog reda bio je Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.god, koja je također jednoglasno usvojena.

 

Prijedlozi Odluka o vodozaštitnim zonama izvorišta Mala rijeka, otvorenog vodozahvata Ograjina, izvorišta Ravna rijeka 1-6, te 7-8, kao i izvorišta Bukovik 1, 2 i 3. Općinsko vijeće je donijelo Odluku o svim zaštitnim zonama.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini takse za korištenje komunalnih pogodnosti pri obavljanju djelatnosti prema istaknutoj firmi ili nazivu, bila je sedma točka Dnevnog reda. Ovdje se radi o novom nazivu „trgovac - pojedinac“, što se najčešće odnosi na prodavce na pijaci, gdje su bili svrstani u kategoriju „ostali“. Ova kategorija na godišnjem nivou plaća taksu u iznosu od 120,00 KM, no ovim Prijedlogom Odluke je data suglasnost da „trgovci - pojedinci“ ubuduće tu taksu plaćaju u iznosu od 20,00 KM godišnje.

 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o poklonu parcela sa RKT župnim uredom i MIZ Žepče, kao osma točka dnevnog reda, tiče se zemljišta koje je u posjedu općine, a koristi se za mjesna groblja. Vijeće je danas dalo suglasnost načelniku da to zemljište pokloni RKT župnom uredu i MIZ Žepče.

 

Također, danas su usvojeni i Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Urbanističkog plana Begov Han po zahtjevu Garanović/Smajo/ Rasim iz Zenice i Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Plana parcelacije Urbanističkog projekta industrijske zone „Polja“, po zahtjevu „FINE LIFE GROUP“ d.o.o. Maglaj.

 

Točka koja je naknadno uvrštena u Dnevni red odnosi se na Dopunu Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju  priključnog dalekovoda. Vijeće je na jednoj od raniji sjednica izglasalo tu Odluku o utvrđivanju javnog interesa, no danas je proširena i za neke privatne posjede kroz čije će parcele prolaziti pomenuti dalekovod. Vlasnici parcela će u dogovoru s Elektroprivredom biti finansijski obeštećeni.