KOMUNALNA NAKNADA ZAJEDNIČKE POTROŠNJE ZA STAMBENE JEDINICE - POJAŠNJENJE -

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 15.12.2008.godine donijela Zakon o komunalnim djelatnostima.

Općinsko vijeće Žepče je 27.05.2010.godine donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje, koja se počela primjenjivati od 01.01.2013.godine za poslovne subjekte, pravne i fizičke osobe.

Općinsko vijeće Žepče je donijelo Odluku o iznosu komunalne naknade za stambene objekte na teritoriji općine Žepče koja se primjenjuje od 01.01.2019.godine (''Službeni glasnik Općine Žepče'' broj: 09/18).

 

U članku 22. Zakona o komunalnim djelatnostima stoji:

 

'' (1) Komunalnu naknadu plaćaju u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, te građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio na korisnika.''

 

''(3) Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, prema stavku (1) ovog članka, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom i snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama.''

 

Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu ove Odluke su:

a)      Odvođenje atmosferskih voda,

b)     Održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama,

c)      Održavanje javnih površina,

d)     Održavanje javne rasvjete i potrošnje električne energije za javnu rasvjetu,

e)      Obavljanje kafilerijskih usluga – problem pasa lutalica,

f)       Dekorisanje grada,

g)      Održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika,

h)     Održavanje javnih satova, spomenika i spomen kosturnica i prateće infrastrukture u užem urbanom dijelu grada,

i)        Zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje,

j)        Čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva.

 

U članku 3. Ovog Zakona je svaki pojam ove komunalne potrošnje pojedinačno pojašnjen.

Ove djelatnosti su se do sada financirale iz PDV-a. Svaka potrošnja mora imati svoj izvor prihoda u Proračunu te se po preporuci Europske komisije ( MEG projekat ) za ove namjene uvodi ova naknada, kako se ne bi financirala iz PDV-a.

Na području općine Žepče ima 8.500 kućanstava i svi su obveznici plaćanja ove naknade u iznosu 24,00 KM ( 2,00 KM mjesečno), osim socijalno ugroženih slučajeva koji su evidentirani u Centru za socijalni rad Žepče.

U Rješenjima koje izdaje Služba za gospodarstvo i financije stoji datum do kojeg se ova naknada treba platiti.

Ova naknada se naplaćuje u svim općinama od dana donošenja Zakona, pa i ranije, samo u Općini Žepče se naplaćuje od 01.01.2019.godine.


  • Posljednje