JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORIŠTENJA POTICAJNIH SREDSTAVA ZA NOVOOSNOVANE SUBJEKTE MALE PRIVREDE/GOSPODARSTVA

1.1         PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za poticanje razvoja subjekata male privrede/gospodarstva i održivosti njihovog poslovanja koje će se financirati iz zajedničkih sredstava MEG projekta i Općine Žepče.

Javni poziv je predviđen u skladu sa Strategijom razvoja općine Žepče za period 2018.-2027. godine koja u okviru Strateškog fokusa 1.  predviđa Strateški cilj 1. Razvijena privreda i poljoprivreda kojim želi unaprijediti sektor MSP kroz stimulanse i razvoj povoljnog poslovnog okruženja  (programi i mjere podrške jačanju MSP sektora). Program je usklađen i sa ostalim dokumentima u Zeničko-dobojskom kantonu, Federaciji BiH i BiH.

 

1.2         CILJ/SVRHA POTICAJA

 

Unaprijediti i održati postojeće osnovane subjekte malog gospodarstva/privrede.

 

1.3         OČEKIVANI REZULTATI

 

Unaprijeđeni proizvodni kapaciteti 9 subjekata  male privrede/gospodarstva (d.o.o i obrti).

 

1.4         CILJNA SKUPINA

 

Korisnici su obrti i d.o.o koji imaju registrirano sjedište ili poslovnu jedinicu na području Općine Žepče.

 

1.5         OBAVEZNI UVJETI ZA SUDJELOVANJA U PROGRAMU/JAVNOM POZIVU

 

Da bi prijava podnosioca bila uzeta u razmatranje za financijsku podršku u okviru ovih poticajnih mjera MORA zadovoljiti uvjete formalne ispravnosti, odnosno MORA:

-          biti dostavljena u datom roku;

-          biti podnesena u zadatom formatu;

-          sadržavati svu obaveznu dokumentaciju.

Na javnom pozivu mogu sudjelovali subjekti koji zadovolje sljedeće obavezne/eliminacijske kriterije:

-          Imaju registrirano sjedište ili poslovnu jedinicu na području općine Žepče

-          Nisu poslovali sa gubitkom u prethodnoj godini

-          Nemaju dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza i (uključuje i zakonom propisane poreze i doprinosa po osnovu plaća)

-          Nisu registrirani kao trgovina ili ugostiteljska radnja

 

1.6         NAMJENA SREDSTAVA

 

Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za kupovinu NOVIH mašina i opreme, te nabavku sirovina i repromaterijala za obavljanje osnovne djelatnosti.

Ostvareni iznosi subvencije služe za dalja ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, ekonomski rast i razvoj novoosnovanih subjekata male privrede, održivost i nova zapošljavanja.

Sredstva poticaja uplaćuju se na račun korisnika po dostavljanju i verifikaciji dokumentacije koja dokazuje da su ispoštovane sve Ugovorne obaveze (uključuje dokaz o kupovini sredstava koji su predmet projektnog prijedloga, kao i dokaz o realizaciji obaveza iz aplikacije).

 

1.7         IZNOS PREDVIĐENIH POTICAJNIH SREDSTAVA

 

Programom poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u partnerstvu sa MEG projektom za  ovu namjenu predviđen je iznos od 30.000 KM, od čega je 10.000 KM namijenjeno za podršku obrtima dok je ostatak namijenjen za podršku poduzećima. Ovisno o broju i strukturi prijava Općina Žepče zadržava pravo da promjeni strukturu finansiranja (poveća ili smanji podršku za jednu vrstu korisnika ukoliko to struktura prijava zahtjeva).

Maksimalni iznos po korisniku:  do 2.000,00 KM (za obrte) i do 5.000,00 KM ( za d.o.o).

 

1.8         UTROŠAK I PRAVDANJE SREDSTAVA

 

Općina Žepče će uplatu ugovorenog iznosa sredstava isplatiti/refundirati  jednokratno po dostavljenom i verificiranom dokazu o utrošku od strane korisnika. Dodijeljena sredstva po ugovoru moraju se  utrošiti  namjenski,  najdalje dva mjeseca od potpisivanja Ugovora. Dokaz: validna faktura, fiskalni račun, bankovni izvod kao potvrda izvršene transakcije. Svi troškovi moraju nastati nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli poticajnih sredstava.

 

1.9         KRITERIJI ZA OCJENU KORISNIKA I PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

 

Svi projektni prijedlozi koji prođu eliminacijsku fazu procesa odabira korisnika će biti ocjenjeni u skladu sa sljedećim kriterijima:

 

Kriteriji za ocjenu aplikacija aplikanata koji su registrirani kao d.o.o.

 

Kriterij za ocjenu

Opis

Broj bodova

Max. bodovi

Izvori verifikacije

Djelatnost (Klasifikacija KD BiH)

Proizvodna

13

13

Prijavni obrazac i Rješenje o registraciji

Proizvodno uslužna

5

Trenutni broj stalno zaposlenih

15 i više

7

7

Ovjerenu specifikaciju plaća za zaposlene zadnji mjesec

 

5 - 14

5

Manje od 5

3

Broj novih radnih mjesta koja će biti kreirana u toku realizacije predloženog projekta.

 

Napomena: U slučaju odobrenja financijske podrške navedeno će postati ugovorna obaveza.

Definicija novog radnog mjesta: Radno mjesto na puno radno vrijeme a koje je bazirano na Ugovoru o radu čije trajanje nije kraće od 6 mjeseci.

4 i više

25

25

Prijavni obrazac

2-3

20

1

15

Namjena sredstava koja se nabavljaju realizacijom predloženog projekta

Nabavka mašina i/ili proizvodne opreme koja će omogućiti unapređenje proizvodnje – razvoj novog proizvoda

20

20

Predračun

Prijavni obrazac

Nabavka mašina i/ili proizvodne opreme koja će omogućiti unapređenje proizvodnje – povećanje obima proizvodnje postojećeg proizvoda

15

Nabavka mašina i/ili proizvodne opreme koja će zamijeniti postojeću uz zadržavanje postojećeg obima proizvodnje (količina i vrsta proizvoda)

10

Ostalo (uključuje repromaterijal)

0

 

Vlasnik/direktor privrednog subjekta koji je podnosilac prijave je žena

DA

NE

10

0

10

 

Učešće izvoz u ukupnom prihodu

Više od 50%

15

15

 

Više od 30% a manje ili jednako 50%

10

Više od 10% a manje ili jednako 30%

5

 

Izvoz manji ili jednak 10% ukupnog prihoda

0

 

Financijsko učešće aplikanta

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: U slučaju odobrenja financijske podrške navedeno učešće će postati ugovorna obaveza.

Više od 65%

10

10

 

Manje od 35% a više ili jednako 65%

7

Više od 5% a manje ili jednako 35%

5

Manje ili jednako 5%

0

Maksimalan broj bodova

100

 

Kriteriji za ocjenu aplikacija aplikanata koji su registrirani kao obrt

 

Kriterij za ocjenu

Opis

Broj bodova

Max. bodovi

Izvori verifikacije

Djelatnost (Klasifikacija KD BiH)

Proizvodna

15

15

Prijavni obrazac i Rješenje o registraciji

Proizvodno uslužna

5

Trenutni broj zaposlenih

5 i više

10

10

Ovjerenu specifikaciju plaća za zaposlene zadnji mjesec

 

3 - 5

7

2

5

Broj novih radnih mjesta koja će biti kreirana realizacijom predloženog projekta

 

 

Napomena: U slučaju odobrenja financijske podrške navedeno će postati ugovorna obaveza.

Definicija novog radnog mjesta: Radno mjesto na puno radno vrijeme a koje je bazirano na Ugovoru o radu čije trajanje nije kraće od 6 mjeseci.

4 i više

30

30

Prijavni obrazac

2-3

25

1

20

Namjena sredstava koja se nabavljaju realizacijom predloženog projekta

Nabavka mašina i/ili proizvodne opreme koja će omogućiti unapređenje proizvodnje – razvoj novog proizvoda

25

25

Predračun

Prijavni obrazac

Nabavka mašina i/ili proizvodne opreme koja će omogućiti unapređenje proizvodnje – povećanje obima proizvodnje postojećeg proizvoda

20

Nabavka mašina i/ili proizvodne opreme koja će zamijeniti postojeću uz zadržavanje postojećeg obima proizvodnje (količina i vrsta proizvoda)

15

Ostalo (uključuje repromaterijal)

0

 

Vlasnik/direktor privrednog subjekta koji je podnosilac prijave je žena

DA

NE

10

0

10

Prijavni obrazac

Financijsko učešće aplikanta

 

 

Napomena: U slučaju odobrenja financijske podrške navedeno će postati ugovorna obaveza

Više od 35%

10

10

Prijavni obrazac

Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije

 

Više od 5% a manje ili jednako 35%

5

Manje ili jednako 5%

0

Maksimalan broj bodova

100

 

 

 

1.10     PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

Prihvatljivi su troškovi nabavke NOVE opreme i NOVIH mašina za obavljanje djelatnosti i nabavka sirovina i repromaterijala za obavljanje osnovne djelatnosti.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

-               Kupovina vozila

-               Troškovi lizinga i kamata

-               Troškovi službenih putovanja i dnevnica

-               Troškovi izmirenja duga i drugih potraživanja koja nisu predmet ugovora

 

Računi za polovnu robu, kao i računi fakturisani prije datuma potpisivanja ugovora neće biti priznati.

Navedeno se odnosi kako na bespovratna sredstva koja su predmet ovog Javnog poziva tako i na sredstva koja kao sufinanciranje osigurava podnosilac Projektnog prijedloga.

 

 

1.11     POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

1.                  Popunjen prijavni obrazac

2.                  Biznis plan sa budžetom/proračunom

3.                  Predračun za nabavku mašina, opreme i/ili repromaterijala koji  je predmet plaćanja

4.                  Ovjerena kopija rješenja o registraciji poslovnog subjekta kod nadležnog organa i Izvod iz statistike o klasifikaciji djelatnosti

5.                  Ovjerena kopija bilansa uspjeha za prethodnu godinu

6.                  Ovjerena izjava kojom podnosilac prijave potvrđuje da nema neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza (uključuje i zakonom propisane poreze i doprinose po osnovu PIO/MIO i zdravstvenog osiguranja uposlenih)

7.                  Ovjerenu specifikaciju plaća za zaposlene zadnji mjesec

8.                  Ovjerena izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije

9.                  Ovjerena izjava aplikanta o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

 

Po okončanju procesa odabira korisnika, aplikanti koji ostvare pravo na dodjelu sredstava dostavljaju:

1.                    Potvrdu banke o otvorenom računu

2.                    Uvjerenja od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza kao i doprinosa  (PIO/MIO i zdravstveno) za sve uposlene

3.                    Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza

Ukoliko u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora Korisnik ne dostavi navedena Uvjerenja biti će diskvalifikovan.

 

 

1.12     OCJENA PROJEKTA

 

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo/komisija koje imenuje Općinski načelnik.

Sve dostavljene prijave će se ocjenjivati u dva koraka, pri čemu je prvi korak – provjera formalne ispravnosti podnesenih prijava i ispunjenosti obaveznih kriterija – eliminatoran, dok se u drugom koraku ocjenjuje kvalitet podnesenog prijedloga u skladu sa definisanim kriterijima.

 

1.13     NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Rok za podnošenje prijava je 18 dana od dana objavljivanja javnog poziva (18.10.2019. do 15:00 sati).

Prijave sa prijavnim obrascem (elektronski popunjeno) i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Općine Žepče (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

 

Općina Žepče

Ul.Stjepana Radića br.2

72230 Žepče

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za podsticaj ekonomskom razvoju i zapošljavanju“

 

           

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati. Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Općine Žepče, kao i u lokalnim sredstvima javnog informisanja.

 

Potrebna dokumentacija:

Javni poziv

Aplikaciona forma

Poslovni plan

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3