KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA - BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA STUDIJSKI 2018./2019. GODINU

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica
za studijsku 2018./2019. godinu

 

I. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2018./2019.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2019.-oj godini.

 • Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
  1) za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
  2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
 • Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
  1) za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
  2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine
    u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci,
    ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih
     vojnih invalida;
e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog
     priznanja ili odlikovanja;
f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja - do navršene 30.godine života;
g) djeca ratnih vojnih invalida - do navršene 30. godine života;
h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992.
     do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca
     odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili
     neposredno po punoljetstvu - do navršene 30.godine života.

III. Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju:

a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo
     na porodičnu invalidninu - do navršene 35. godine života;
b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
     kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih
     vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do
     navršene 30.godine života;
c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga
     proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom
     domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije
     smrti - do navršene 30.godine života.

IV. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine
     neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta
     koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;
e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 573,26 KM ( 80% prosječne
     neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate - članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

V. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

a) koji su studenti-apsolventi;
b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu
     ponovno upisuju istu godinu studija;
c) koji su na vanrednom studiju;
d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

VI. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po
slijedećim kriterijima:
a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b) socijalno-ekonomska situacija;
c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze:

a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
c) uvjerenje o prebivalištu
d) potvrdu o redovnom studiju;
e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj
     školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o
     ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
f) ovjerenu kućnu listu;
g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja
     tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste
     (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se
     ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice );
h) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

i) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva

j) izjavu da ne prima stipendiju po drugom ustavu

VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 


 • Posljednje