Lokalni ekonomski forum (LEF)  je tijelo za provođenje javno-privatnog dijaloga na Općini Žepče, sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, imenovano od strane Općinskog vijeća u cilju aktivnog sudjelovanja svih aktera u javno – privatnom dijalogu, razvoju zajednice u cjelini i kreiranju povoljnog poslovnog okruženja.

 

Osnovne aktivnosti LEF-a su :

-          Redovno međusobno informiranje javnog i privatnog sektora,

-          Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja,

-          Predlaganje mjera za razvoj zajednice i unapređenje općinske poslovne klime i konkurentnosti,

-          Rasprava o mjerama i inicijativama gospodarskog sektora  koje se tiču viših razina vlasti,

-          Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i njihove implementacije

 

LEF broji 17 članova od kojih najmanje jednu polovinu čine predstavnici privatnog i/ili civilnog sektora.

 

Članovi LEF-a iz reda javnog sektora

 

1.      Načelnik Općine

2.      Predsjedavajući OV Žepče

3.      Direktorica Razvojne agencije Žepče

4.      Pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije

5.      Pomoćnik/ca načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje

6.      Direktor SMŠ „Žepče“

7.      Ravnatelj KŠC „Don Bosco“ Žepče

 

Članovi iz reda privatnog i civilnog sektora

 

8.      „Bositex“ d.o.o Žepče

9.      „Prograd“d.o.o Žepče

10.  „Frigošped“d.o.o Žepče

11.  „Budo export“ d.o.o Žepče

12.  „Jelinak“ d.o.o Žepče

13.  „California“ d.o.o Žepče

14.  „Teknotherm Engineering“ d.o.o Žepče/Eagle Technology d.o.o Žepče

15.  „Vin-metal“ d.o.o Žepče

16.  JP „Komunalno“ Žepče

17.  OZZ „Žepački rolend“

18.  „Henkoprom“ d.o.o Žepče

19.  „Fotograf-zlatar Dunđer“ Žepče

20.  „LS – ECON“ d.o.o Žepče

21.  „K-Projekt“ d.o.o Žepče 

 

 

 Koordinator rada LEF-a i nositelj stručnih aktivnosti na izradi prijedloga akata, iz mjerodavnosti LEF-a je Razvojna agencija Žepče (RAŽ).

Predsjednik LEF-a je pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije, Namik Maličbegović, a podpredsjednica je Valentina Trogrlić, član LEF-a iz reda privatnog sektora, predstavnica preduzeća “Jelinak” d.o.o.