Dnevni red 32. sjednice OV Žepče

BOSNA I HERCEGOVINA                                      

 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE             

 ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

 OPĆINA ŽEPČE          

 OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-02-206/20

Datum,21.01.2020.godine

 

 

                                                        P  O  Z  I  V                                     

 

Temeljem  članka  57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj: 4/09/, sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća za 28. /utorak/ 01.2020.godine sa početkom u 10,00 sati, u općinskoj sali Doma kulture sa slijedećim

 

.

D N E V N I M   R E D O M

 

 

1.      Izvješće o radu OV Žepče za period VII-XII 2019.godine.

2.      Prijedlog programa rada OV Žepče za 2020.godinu

3.      Informacija o stanju sigurnosti osoba i imovine

4.      Prijedlog Odluke o Osnovnoj školi

5.      Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena vode po MEG projektu

6.      Prijedlog Odluke  o izradi Programa kapitalnih investicija

7.      Prijedlog Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade PKI 2020-2024

8.      Prijedlog Odluke o načinu i proceduri ažuriranja PKI Općine Žepče

9.      Izvještaj o radu komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2019.godinu

10.  Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana Begov Han po zahtjevu MIZ Žepče

 

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

 

  Muhamed Jusufović