Održana 29. sjednica OV Žepče

Redovita 29. sjednica OV Žepče održana je 31.10.2019.godine u punom sazivu.

Prva točka Dnevnog reda, Informacija - periodično financijski izvještaj Proračuna općine Žepče za period 1.1. - 30.09.2019.godine. Vijećnici su izrazili zadovoljstvo dobro isplaniranim proračunom i dinamikom njegove realizacije, te je ova točka Dnevnog reda usvojena skoro jednoglasno.

Druga točka Dnevnog reda je bila Prijedlog Odluke o prijenosu na upravljanje i gospodarenje infrastrukturnih objekata. Imajući u vidu da je Općina Žepče kupila gradsku kotlovnicu za centralno grijanje, koja je u jako lošem stanju potrebno je izvršiti pripremu i izradu projekta za saniranje i stavljanje u upotrebu, te predaju na upravljanje i gospodarenje JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče. Također, u vlasništvo istom poduzeću prebačen je i vodovod dijela naselja Vinište faza II, vodovod dijela naselja Opšenik, fekalna kanalizacija MZ Radovlje, desnoobalni kolektor s priključkom na postojeći lijevoobalni kolektor duž rijeke Bosne, što obuhvaća naselja Preko i Orahovica, te fekalna kanalizacija Ciglane i Novo Naselje.

Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnina KO Ponijevo na Dnevnom redu se našao kao treća točka. Radi se o zemljištu na području Ponijeva koje je zapušteno, te je Vijeće donijelo Odluku da Općinski načelnik i službe krenu u proces javne licitacije i prodaje zemljišta.

Četvrta točka Dnevnog reda odnosila se na Izvještaj o radu i realizaciji Godišnjih planova i programa osnovnih i srednjih škola s područja općine Žepče za školsku 2018./2019. godinu za SMŠ Žepče, OŠ „Žepče“,  OŠ „Fra Grga Martić“ Ozimica, OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje, OŠ „Begov Han“, Begov Han i GŠ „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče.

Zaključak Vijeća po inicijativi građana (gradsko groblje), kao 5. točka, danas je povučena s Dnevnog reda zbog dorade. Donošenje Odluke za održavanje vijećničkog sata po mjesnim zajednicama bila je 6. Točka Dnevnog reda, koja je također usvojena.  Na kraju je Dnevni red dopunjen Parcijalnom izmjenom Regulacionog plana grada Žepča po zahtjevu općinskog načelnika, te je i ova točka jednoglasno usvojena.