Odluka o komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA ŽEPČE

OPĆINSKO VIJEĆE

 

             Na temelju člana 21. I 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ('' Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj 17/08) člana       Statuta Općine Žepče (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj      ), Općinsko vijeće na svojoj     sjednici održanoj dana         2010. Godine, d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U

O komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

            Ovom Odlukom se određuju komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, propisuje se obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i određuju osnove i mjerila za određivanje komunalne naknade, te način obavljanja i organiziranja komunalnih djelatnosti  na teritoriji općine Žepče.

Član 2.

            Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu ove Odluke su:

a)      Odvođenje atmosferskih voda,

b)      Održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama,

c)       Održavanje javnih površina,

d)      Održavanje javne rasvjete i potrošnje električne energije za javnu rasvjetu,

e)      Obavljanje kafilerijskih usluga,

f)       Dekorisanje grada,

g)      Održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika,

h)      Održavanje javnih satova,spomenika i spomen kosturnica i prateće infrastrukture u užem urbanom dijelu grada

i)        Zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje,

j)        Čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva,

 

                                                                                       Član 3.

                                                                ( Pojmovi komunalne potrošnje )

1)      Pod odvođenjem atmosferskih voda podrazumijeva se odvođenje atmosferskih voda sa javno prometnih površina uređenom kanalskom mrežom,

2)      Pod održavanjem čistoće na javnim površinama podrazumijeva se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i zelenih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnih otpadaka sa tih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnih otpadaka sa tih površina, te uklanjanje snijega i leda,

3)      Pod održavanjme javnih površina podrazumijevaju se poslovi uređivanja i redovnog održavanja zelenih i rekreativnih površina ( javne zelene površine, zelene površine stambenih, odnosno urbanih gradskih cjelina, pješačke staze, zelene površine posebne namjene, površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru, zaštitna područja i zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema ako nije uređeno posebnim propisom, površine uz uređenu i neuređenu obalu rijeka i jezera ako nije uređeno posebnim propisom), javnih prometnih površina ( ulice, kolovozi, pločnici i rigoli, putevi, prilazi, prolazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mostovi i stepeništa van zgrade, autobusna stajališta ako nije uređeno drugim propisom ) i drugih površina koje posebnim propisima budu utvrđene kao javne površine,

4)      Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine,

5)      Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju  se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lutalica, lešina životinja, određenih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina i poslovi eutanazije životinja,

6)      Pod dekoracijom se podrazumijeva ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima,

7)      Pod održavanjem javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika podrazumijeva se uređivanje i održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika,

8)      Pod održavanjem javnih satova podrazumijeva se obezbjeđivanje funkcioniranja javnih satova na javnim površinama i objektima,

9)      Pod zbrinjavanjem komunalnog  otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada,

10)   Pod održavanjem javnih gradskih površina i lokalnih puteva u zimskom periodu podrazumijevaju se zaštitne mjere protiv stvaranja poledice ( posipanje abrazivnog materijala i soli ), snježnih nanosa i smetova, čišćenje snijega sa kolovoza, pješačkih staza, parkinga, prometne signalizacije, osiguravanje odvodnje sa kolovoza, uklanjanje vozila sa kolovoza i blagovremeno informiranje učesnika u prometu.

 

II – KOMUNALNA NAKNADA

                                                                             Član 4.

             Za pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, te za korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao izvor sredstava uvodi se komunalna naknada

 

                                                                             Član 5.

             Komunalnu naknadu plaćaju, u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, te građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne porezne uprave prenio na korisnika.

                                                                             Član 6.

            Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca od početka korištenja objekta ili prostora.

Organ uprave nadležan za odobravanje upotrebe građevine dužan je jedan primjerak svog rješenja dostaviti Službi za gospodarstvo i financije radi utvrđivanja obaveza plaćanja komunalne naknade.

                                                                              Član 7.

            Od obaveza plaćanja komunalnih naknada izuzimaju se javna komunalna  poduzeća, slobodne zone, korisnici slobodnih zona.

                                                                              Član 8.

            Komunalna naknada je javni prihod Općine Žepče.

                                                                              Član 9.           

            Prihod ostvaren po osnovu komunalnih nakanada izvor je financiranja komunalne djelatnosti

( građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ).

 

III – PROSTORNI OBUHVAT UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

                                                                              Član 10.

           Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem iz člana 5. Ove Odluke smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom, snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama sa pogodnostima već izgrađene komunalne infrastrukture koja mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultata ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina i prirodnim pogodnostima podijeljeno na zone, što je utvrđeno Zakonom o građevinskom zemljištu i posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište.

                                                                              Član 11.

          Građevinsko zemljište prostorno obuhvata gradsko i ostalo građevinsko zemljište, izgrađeno i neizgrađeno, što je utvrđeno Zakonom  o građevinskom zemljištu i posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište.

 

                                                                               Član 12.

          Grafički prikaz i tekstualni opis zona građevinskog zemljišta obuhvata 6 zona. Svaka od tih zona istovremeno je i zona za stambeni prostor, zona za proizvodni prostor i zona za prostor za druge privredne djelatnosti.

Navedene zone su detaljno opisane u prilogu ove Odluke.

 

                                                                               Član 13.

          Grafički prikaz prostornog obuhvata gradskog i ostalog građevinskog zemljišta sačinjen je na geodetskoj podlozi R 1:25000, a tekstualni opis granica sastavni je dio ove Odluke.

 

                                                                               Član 14.

         Grafički prikaz sa opisom granica čuva se u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče.

 

                                                                               Član 15.

         Ako se sa sigurnošću ne može utvrditi kojoj zoni pripada građevinsko zemljište, smatrat će se da pripada zoni u kojoj je najniža naknada za pogodnosti po jedinici mjere.

 

IV – NAČIN UTVRĐIVANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

                                                                               Član 16.

         Komunalna naknada se utvrđuje u ovisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prijevoza putnika, namjene objekta, odnosno prostora i pripadnosti građevine, odnosno korisne površine te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta.  

 

                                                                               Član 17.

        Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m2 ), a za otvoreni prostor – skladišta , stovarišta, pijace kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljenje djelatnosti, prema jedinici mjere (m2) građevinskog zemljišta.

                                                                               Član 18.

        Komunalna naknada se utvrđuje po jedinici mjere, na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone građevinskog zemljišta u kojoj se objekat nalazi, što je utvrđeno posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište.

                                                                                 Član 19.

        Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade po zonama za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti iznosi po m2:

 

R.br.

OBJEKTI I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PREMA NAMJENI

ZONA

BROJ BODOVA m2

1.

- stambeni prostor, garažni prostor, vikend objekti, kao i poslovni prostori javnih ustanova u kojim se obavljaju djelatnosti javnog karaktera i to:

a) zdravstvo

b)obrazovanje, vaspitanje, nauka i kultura, umjetnost

c)fizička kultura i sport

d)socijalna zaštita

e)đački i studentski standard

f)smještaj starih, iznemoglih i nezbrinutih lica

g)tradicionalni zanati

h)prostori u kojima se obavlja osnovna djelatnost humanitarnih organizacija, boračkih organizacija, organizacija lica sa posebnim potrebama, vjerskih zajednica, organizacija za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanjue i zapošljavanje invalidnih lica

I

II

III

IV

V

VI

28

20

13

8

4

2

2.

- prostor za proizvodne djelatnosti ( proizvodni prostor )

- stambeni prostor, garažni prostor i prostor vikend objekata koji se  

  koriste za proizvodne djelatnosti

I

II

III

IV

V

VI

56

40

20

12

6

3

3.

- prostor za druge privredne djelatnosti

- otvoreni prostor (skladišta, stovarišta, pijace), kao i drugi otvoreni 

  prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti

-Stambeni prostor, garažni prostor i prostor vikend objekata koji se 

  koriste za druge privredne djelatnosti

I

II

III

IV

V

VI

84

60

32

20

10

5

              

                                                                                 Član 20.

         Mjesečni iznos komunalne naknade za sve obveznike komunalne naknade izračunava se množenjem pripadajućeg broja bodova sa vrijednošću boda i korisnom površinom objekta, odnosno površinom zemljišta koje neposredno služi za obavljenje proizvodnje i pružanja usluga.

 

                                                                                 Član 21.

(1)    Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje Općinsko vijeće Žepče na temelju programa financiranja komunalnih djelatnosti navedenog u članu 34. Stav 3. Zakona o komunalnim djelatnostima (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj 17/08).

Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje se posebnom Odlukom najkasnije do 31.decembra/prosinca tekuće godine za narednu godinu.

(2)    Ako se vrijednost boda komunalne naknade ne utvrdi do roka iz stava (1) ovog člana, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

(3)    Program iz stava (1) ovog članka sadrži: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanja komunalnih usluga, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa.

 

                                                                               Član 22.

         Iz prihoda ostvarenih od komunalnih nakanda po osnovu ove Odluke obezbjeđuju se sredstva za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i za obavljanje komunalnih djelatnosti iz člana 2. Ove Odluke.

 

                                                                               Član 23.

         Utvrđivanje obaveze, iznosa komunalne naknade i način plaćnja za svakog pjedinog obveznika vrši se rješenjem koje u prvom stepenu donosi Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

 

                                                                               Član 24.

         Po žalbama protiv rješenja iz člana 24. Ove Odluke u drugom stepenu rješava Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.

Žalbe se predaju putem Službe za gospodarstvo i financije, koji će iste, zajedno sa spisom žalbenog premeta, dostavljati drugostepenom organu iz stava 2. Ovog člana.

 

                                                                               Član 25.

         Obavljanje komunalne djelatnosti poslova zajedničke komunalne potrošnje iz člana 2. Ove Odluke povjereno je Službi za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

Stručne poslove iz prethodnog stava posebno čine:

-          Vođenje ažurne baze podataka

-          Evidentiranje obveznika komunalne naknade, donošenja rješenja komunalne naknade i evidentiranje naplate,

-          Provođenje postupaka javne nabavke, pribavljenje ponuda i strčna obrada istih radi dodjele ugovora o javnoj nabavci roba, usluga ili radova neophodnih za građenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje,

-          Stručni nadzor nad izvođenjem radova,

-          Ostali stručni poslovi vezani za obavljenje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

 

V – NADZOR I KAZNENE ODREDBE

 

                                                                              Član 26.

         Nadzor i kaznene odredbe nad provođenjem ove Odluke vršiće se po Zakonu o komunalnim djelatnostima (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj 17/08) u skladu sa odredbama kojima je reguliran nadzor i kaznene odredbe.

 

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                                             Član 27.

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Žepče''

 

 

                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG

                                                                                                                     VIJEĆA

 

                                                                                                __________________________

                                                                                                         Muhamed Jusufović

 

 

     PRILOG ODLUCI O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

 

 

                    TEKSTUALNI OPIS ZONA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

I     ZONA

Uže gradsko područje pokriveno Regulacionim planom obuhvata Ulicu Prvu od zgrade Općine do rijeka Krajnjače i ulicu Stjepana Tomaševića

 

II     ZONA

Gradsko područje pokriveno Regulacionim planom obuhvata gradsko zemljište koje nije obuhvaćeno u I zoni, na istoku omeđeno regionalnim putem Žepče-Zavidovići, Ulica Prva na zapadu do DP ''Krivaja-Žepče'', na sjeveru Željeznička pruga i na jugu rijeka Bosna.

 

III      ZONA

Gradsko područje pokriveno regulacionim planom ulica stjepana Radića i Ulica Prva koje nije obuhvaćeno u II zoni

 

IV     ZONA

Gradsko područje pokriveno Regulacionim planom BEREK, CIGLANE, NOVO NASELJE, i Poslovni centar.

 

V     ZONA

Područje obuhvaćeno Prostornim planom, naseljena mjesta uz magistralnu cestu M-17 cca 150 m od osovine i regionalnu cestu cca 100 m od osovine, a koja nisu obuhvaćena u zoni IV.

 

VI     ZONA

Ostala građevna zemljišta na području općine Žepče