Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

Pomoćnik Općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, dipl. ing. arh. Tel:032 888 605

Ured broj 6 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinska služba za graditeljstvo i prostorno uređenje vrši upravne, upravno-nadzorne, stručno-operativne, administrativno-tehničke i druge poslove koji se odnose na provođenje Zakona i drugih propisa iz oblasti: urbanizma i graditeljstva, imovinsko-pravnih poslova, poslova premjera i održavanja katastra, obnove ratom oštećenih i devastiranih objekata , urbanističko-građevne inspekcije i poslove izbjeglog i raseljenog stanovništva i to:

1. Poslovi prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva su:

- obavlja stručne i operativne poslove iz oblasti urbanizma i graditeljstva,

- provodi koncepcije prostorne dokumentacije /prostornih, urbanističkih i regulacionih planova/ i izradu urbanističko-tehničkih uvjeta za lokaciju objekata,

- iskolčenje objekata na temelju izdatih odobrenja za građenje,

- radi informacije za prostorno planiranje,

- izdaje kopije planova,

- stara se o provođenju propisa općine o prostornom uređenju, priprema dokumentaciju i učestvuje u izradi planova i programa uređenja prostora,

- sudjeluje u izradi i donošenju planske izgradnje građevina, naselja i uređenja prostora kao i zaštite okoliša,

- obrađuje predmete parcijalnih izmjena regulacionog plana,

- izrada izvještaja i programa rada,

- vrši upravne poslove iz oblasti urbanizma i graditeljstva, izrađuje rješenja o urbanističkoj suglasnosti, građenju, adaptaciji, rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji, izmjeni namjene, formiranju povjerenstva za tehnički prijem objekata, učestvuje u radu povjerenstva, izrađuje prijedloge odluka i rješenja za Općinsko vijeće.

2. Imovinsko pravni poslovi obuhvaćaju:

- povrat napuštene imovine,

-razmjene informacija i izvještaja međunarodnim organizacija, ombudsmenima, ministarstvima i dr.

- otkup stanova u vlasništvu općine i poduzeća kojima je odobren program privatizacije, sa pripremom potrebite dokumentacije,

- osigurava alternativni smještaj u stanovima za koje nije podnesen zahtjev za povrat,

- obradu i dostavu dokumentacije za reviziju otkupljenih stanova kod nadležne komisije,

- provođenje postupka eksproprijacije,

- provođenje postupka uzurpacije zemljišta,

- provođenje postupka izuzimanja i dodjele gradskog građevnog zemljišta, te utvrđivanje prvenstvenog prava,

- utvrđivanje prava služnosti,

- rješavanje predmeta revizije izvršnih dodjela gradskog građevnog zemljišta,

- provođenje postupka razgraničenja zemljišta,

- izlaganje na javni uvid nekretnina i utvrđivanja prava na nekretninama,

- nacrta odluka iz imovinsko-pravni poslova za Općinsko vijeće i

- popis i mjerenje svih poslovnih prostora na općini Žepče,

- donosi rješenja o naknadi za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, te prati njihovu realizaciju.

3. Poslovi katastra su:

- rad na terenu u svrhu cijepanja, premjera i identifikacije parcela, promjene kulture, uplanjenje objekata,

- uredska obrada strukovnog terenskog mjerenja,

- prijem i protokoliranje zahtjeva stranaka,

- prijem, protokoliranje rješenja i drugih akata sudova i nadležnih općinskih tijela, provođenje istih kao i prijavnih listova kroz spiskove promjena,

- opsluživanje općinskih službi i drugih institucija,

- izdavanje izvadaka iz posjedovnih listova, uvjerenja o imovnom stanju, te kopija katastarskih planova na zahtjev stranaka i po službenoj dužnosti pojedinih tijela,

- svakodnevni rad sa strankama nadavanju informacija iz katastarskog operata i planova.

4. Obnova ratom oštećenih i devastiranih objekata obuhvata:

- izrada programa za obnovu infrastrukturnih objekata,

- provođenje natječaja za obnovu oštećenih i devastiranih objekata,

- vođenje evidencije obnovljenih i neobnovljenih objekata,

- izrada prijedloga za sanaciju objekata i dostavljanje humanitarnim organizacijama,

- rad sa humanitarnim organizacijama,

- nadzor nad obnovom,

- vođenje i izrada CRPC baze podataka.

5. Urbanističko-građevna inspekcija vrši:

- urbanističko-građevna inspekcija vrši poslove nadzora nad izgradnjom objekata, nadzor nad izdavanjem odobrenja za gradnju, te učestvuje u radu povjerenstva za tehnički pregled objekta.

Služba obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti i poslove koje joj u nadležnost stavi Općinski načelnik i Općinsko vijeće.